Stress

Stress tankebobbel
Dias1

Bo Netterstrøm og Tage Søndergaaard Kristensen er eksperter i stress i arbejdslivet, hvordan det virker - og hvad stress gør ved os. Den model, jeg tager udgangspunkt i, er inspireret af dem. I modellen ser du, den stresstilstand, man befinder sig i, når man bliver fysisk eller psykisk belastet. Du oplever em fysiologisk reaktion i kroppen - som er en energifrigørelse. Psykologisk er oplevelsen koblet med manglende kontrol, ulyst og anspændthed. Stress på arbejdspladsen og arbejdsrelateret stress er en velkendt problematik, og kan ganske kortvarigt give en en god energi.

Vi kan nemlig alle tåle stressende timer og dage, men ingen kan tåle at være i et højt aktivitetsniveau konstant - det afgørende for vores trivsel er, at vi får koblet fra og restitueret os tilstrækkeligt. Hvis vi ikke får koblet nok fra og ikke har tilstrækkelig  indflydelse på vores egen situation i længere tid, samtidig med at der er høje krav til os, er der risiko for, at vi udviklinger langvarig stress og  "går ned med stress".  Det gælder også, selv om vi egentlig synes, at vores arbejde er sjovt og spændende.

Når jeg hjælper med stressrådgivning både i individuelle forløb, ledelsesrådgivning og terapi, har jeg fokus på hvordan den enkelte kan blive mere stressrobust hen ad vejen. Vi kan alle udvikle langvarig stress, hvis vi ikke bruger vores kompetencer og styrker tilstrækkeligt, hvis vi keder os eller er frustreret og ikke har tilstrækkelig indflydelse på vores situation. Fx er det kendt at arbejdsløse kan udvikle symptomer på langvarig stress, hvis de har været arbejdsløse i længere tid.

. Stress i arbejdslivet

Forskning viser, at skal man skabe trivsel og håndtere stressudfordringer på en arbejdsplads effektivt, skal man gribe ind på flere niveauer. Nogle udfordringer bliver skabt på Individ niveau, andre på Gruppeniveau, nogle handler om Ledelse og sidst handler nogle om Organisationen - og udfordringer skal løses på det niveau, det er blevet skabt på, og ofte med en kombination af flere tiltag på flere niveauer. Derfor vil det ofte være en god ide med hjælp udefra, hvor man i kombination med flere tiltag på forskellige niveauer, kan begynde at arbejde med forandringer så stress kan forebygges eller reduceres. Derfor vil det være en god ide med hjælp og rådgivning udefra, hvor man kan foretage en kombination af flere tiltag på forskellige niveauer.

Årsager til stress i arbejdslivet

Omstruktureringer og forandringer er efterhånden et grundvilkår på de fleste arbejspladser. Der er et stigende krav om produktivitet, effektivitet og dokumentation særligt i den offentlige sektor. Individualiseringen betyder krav om livslang læring, fleksibilitet og selvudvikling. Begge dele har medvirket til at skabe et øget arbejdspres hos medarbejdere og ledere. Og dermed også risiko for udvikling af langvarig stress.

Ledere og mellemledere føler sig ofte stressede, fordi de udover kompleksiteten i jobbet skal navigere i et krydspres mellem de forskellige organisatoriske krav og forventninger og medarbejdernes behov for overskuelig forudsigelighed.

Forskning har vist, at hvis de 6 guldkorn (krav, forudsigelighed, indflydelse, social støtte, anerkendelse og mening) bliver opfyldt, kan det give trivsel, men hvis et eller flere er i ubalance, kan det give stress..

Virksomhedens sociale kapital  (balancen mellem tillid, retfærdighed og samarbejde omkring kerneopgaver på arbejdspladsen) kan ses som et fundament for de seks guldkorn på arbejdspladsen - jo større social kapital jo større trivsel.
Fakta om udvikling og håndtering af langvarig stress.

Forebyggelse af stress på arbejdspladsen

Forskning viser, at stress forebygges mest effektivt ved kilden. Det kan både handle om forebyggelse og håndtering hos den enkelte og på arbejdspladsen.

Hvis vi vil forebygge stress eller skal undgå langvarig stress, skal arbejdskravene – det vil fx sige både mængden, kvaliteten og indholdet i arbejdsopgaverne, være i balancen med de ressourcer der er – fx vores egne kompetencer, kompetencerne i teamet og tiden der er afsat til at udføre opgaverne.

Hvis vi selv har en oplevelse af, at kunne håndtere udfordringerne alene eller sammen med kolleger og klare arbejdet tilfredsstillende – får vi sjældent langvarigt stress. Ofte kræver det, at vi har tilstrækkelig indflydelse på vores arbejde. At vi har mulighed for at justere kravene fx rykke deadlines eller justere kvaliteten af indholdet. Krav og forventninger til os, skal være kommunikeret tydeligt.

Det kan være nødvendigt for nogen af os, at undersøge om de krav, vi oplever bliver stillet, er ”sande” krav eller krav vi tolker som højere end de reelt er. Nogen af os kan komme til at stille for høje præstationskrav til os selv, og blive for perfektionistiske i udførelsen af opgaverne i forhold til de ”sande” krav. Det kan udvikle langvarig stress.

Arbejdsrelateret stress opstår på flere niveauer

På individ plan er kompleksiteten omkring årsagerne til udvikling af langvarig stress hos den enkelte stor. Og det den ene oplever som stressende, opleves ikke nødvendigvis stressende for den anden. Derfor kan stress ikke løses som ”one size fits all”. Der er nogle generelle anvisninger som fx søvn, motion, sund mad, prioritering og ro, som alle har brug for. Derudover må der tilpasses værktøjer, som er skræddersyet den enkeltes behov og den aktuelle stressbelastende oplevelse.

Hvis man skal forebygge og håndtere langvarig stress generelt i organisationen, er det hensigtsmæssigt at benytte IGLO princippet. Både trivsel og stress skabes på flere niveauer på arbejdspladsen.

Individniveau – handler det om at kende sig selv, sine styrker, værdier og hvad der giver en mening i arbejdslivet. Derudover skal  man også kunne sige til og fra, hvis man oplever ubalance mellem krav og ressourcer. Man skal også bruge sin indflydelse og tale med kolleger eller lederen om løsningsmuligheder.

Gruppeniveau skal man være opmærksom på hinandens trivsel og legitimere at tale om stress og trivsel, og inddrage hinanden og lederen tidligt hvis man oplever ubalance mellem krav og ressourcer.

Ledelsesniveau skal lederen kende sig selv, sine styrker, værdier og hvad der giver mening. Lederen skal håndtere sin egen eventuelle stress, fordi lederen er rollemodel og kan "smitte" de øvrige med stress og risikere dårlige beslutninger. Derudover skal lederen kende medarbejderens individuelle styrker, ressourcer og behov. Lederen skal også sikre tydelig kommunikation om krav og forventninger. Og give relevant feedback.

organisationsniveau skal man sikre procedurer og politikker som fremmer trivsel og sikre håndteringen af langvarig stress, hvis det indtræffer.

.
Opbygning af stressrobusthed

Noget af det der kan hjælpe med at nedbringe eller undgå stress på hos den enkelte på arbejdspladsen, er at vi får mulighed for at bruge vores kompetencer. Forskning viser at vi har universelle menneskelige dyder og styrker på tværs af kulturer og religion. I mit arbejde med at gøre den enkelte mere stressrobust gennemfører jeg en valideret  VIA Strength test, hvor man kan finde frem til sine personlige 5 topstyrker. Dette kan være med til at frigøre energi og give positivt selvværd. Via Strengt testen er udviklet ud fra positiv Psykologi.

Her defineres en styrke er en allerede eksisterende kapacitet for en speciel adfærd, tænkning eller følelse, som er autentisk og energigivende at bruge, og som gør det muligt at præstere optimale resultater og opleve dyb glæde. Ens styrker hænger sammen med, den kontekst man befinder sig i fx arbejdsfunktionen og arbejdspladsen. Noget kan være en styrke et sted og en svaghed et andet sted.

Flow på arbejdet kan ses som modvægt til stress
for at mindske stress på arbejdspladsen må der være  sammenhæng mellem ens styrker og de kompetencer og færdigheder man har, og de krav og rammer man møder på fx arbejdspladsen, kan det være grundlag for at præstere optimalt og komme i flow. Når man er i flow – "glemmer" man tid, sted og sig selv for en periode. Og har en oplevelse af stor trivsel og glæde. Dermed bliver man mere resilient og mere stressrobust. Kontakt mig for at høre nærmere om, hvordan I kan arbejde med styrker på jeres arbejdsplads.